Trwa ładowanie...
bEsxRKgl
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
21.07.2021, 20:51

TRK Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2021 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za ten okres:
Przychody ze sprzedaży: 317 351 tys. zł Wynik brutto ze sprzedaży: -10 689 tys. zł EBITDA: -13 697 tys. zł Wynik netto: -26 503 tys. zł W okresie I półrocza 2021 roku Spółka sfinalizowała negocjacje prowadzone z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania w następstwie czego weszły w życie dokumenty dotyczące finansowania długoterminowego (o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 20/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku oraz 22/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku). Wydłużone procedowanie umów kredytów bankowych i pożyczek przełożyło się na ograniczone możliwości finansowania kapitału obrotowego Spółki w I połowie 2021 roku, co spowodowało: - znaczące utrudnienia dotyczące wcześniejszego zakupu materiałów potrzebnych do realizacji kontraktów, na które składały się głównie produkty o dużej wrażliwości cenowej, m.in. produkty stalowe, produkty wykonane z miedzi, wyroby z tworzyw sztucznych. Wzrost cen materiałów stalowych oraz wykonanych z miedzi i tworzywa sztucznego w I półroczu 2021 roku miał negatywny wpływ na przewidywaną rentowność niektórych kontraktów realizowanych przez Spółkę; - obniżenie poziomu sprzedaży w I półroczu 2021 roku, co przełożyło się na niższy zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty w tym okresie; - wydłużenie przewidywanych terminów realizacji kontraktów w szczególności kontraktów kolejowych, co spowodowało wzrost kosztów ogólnych i pośrednich ujętych w budżetach kontraktów, a w następstwie pogorszenie rentowności kontraktów. Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej, które w okresie I półrocza 2021 roku wyniosły łącznie 3 472 tys. zł. W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W II kwartale 2021 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł -24 740 tys. zł. Ponadto Spółka w II kwartale 2021 roku rozpoznała przychód w związku ze zmianą rezerwy na niewykorzystane urlopy w kwocie 3 957 tys. zł ze względu na obniżenie liczby dni zaległych urlopów, co nastąpiło jako skutek realizowanej przez Spółkę jednej z wielu inicjatyw w ramach II etapu Planu Naprawczego. Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ponadto, wyniki te nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie półrocznym Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 września 2021 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty

bEsxRKgT