Trwa ładowanie...
bEsxHuVx
Notowania

WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do oświadczenia KDPW nr 785/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku (raport bieżący Spółki nr 18/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.), w dniu 21 lipca 2021 r. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja w KDPW oraz wydanie uprawnionym (poprzez rejestrację na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych):
a) 6.200 (sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu Spółki; b) 6.256 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii F oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii C, zmiany statutu Spółki oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu jak również dematerializacji akcji serii F. W związku z powyższym na podstawie art. 451 § 2 w zw. z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych nastąpiło nabycie praw z łącznie 12.456 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 6.200 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł i 6.256 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 622,80 zł, tj. z kwoty 1.461.272,85 zł do kwoty 1.461.895,65 zł. Przedmiotowe akcje serii D i F zostały objęte w wykonaniu praw z nabytych w drodze oferty prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B i C Spółki przez uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki w ramach Programu Opcji Menadżerskich, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2015 r. Przedmiotowe akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz asymilację z kodem ISIN: PLWRTPL00027, pod którym są zarejestrowane akcje Spółki będące w obrocie giełdowym. Po rejestracji i wydaniu ww. akcji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.461.895,65 zł i dzieli się na 29.237.913 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł, uprawniających do 40.527.622 głosów na Walnym Zgromadzeniu w tym: • 11.289.709 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; uprzywilejowanie 11.289.709 akcji serii A dotyczy prawa głosu na walnym zgromadzeniu w ten sposób, ze na jedną akcję przypadają dwa głosy; • 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; • 12.221.811 akcji zwykłych na okaziciela serii B; • 301.518 akcji zwykłych na okaziciela serii C; • 758.766 akcji zwykłych na okaziciela serii D; • 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E; • 226.365 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi: 40.527.622. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 pkt 8 i §17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-08-04
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
125,00
-0,16
2021-07-27
WPL Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
123,20
+0,16
2021-07-21
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
121,00
0,00
2021-07-20
WPL Powiadomienie o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A
116,80
+1,03
2021-07-06
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
117,60
-1,02
2021-07-02
WPL Nabycie farmy fotowoltaicznej przez spółkę zależną
116,40
+0,69
2021-06-18
WPL Nabycie udziałów w Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną
108,20
-0,18
2021-06-16
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
108,80
0,00
2021-06-16
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.
108,80
0,00
2021-06-15
WPL Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Wirtualna Polska Holding S.A. programu opcji menedżerskich uchwalonego w 2015 r.
108,60
0,00
bEsxHuWf