Trwa ładowanie...
bEBZQLnp
Notowania
FERRUM: strona spółki
22.07.2021, 15:46

FER Informacja o wyborze ofert złożonych przez Konsorcjum z udziałem FERRUM jako najkorzystniejszych w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 w sprawie informacji o złożeniu przez konsorcja z udziałem FERRUM ofert z najniższą ceną w postępowaniach organizowanych przez GAZ-SYSTEM, Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] ofert złożonych przez konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszych zarówno w Części 1 jak i Części 2 postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2".
Zgodnie z otrzymaną informacją oferta złożona przez Konsorcjum w składzie Izostal S.A. [Lider Konsorcjum], FERRUM S.A. [Partner Konsorcjum] oraz Stalprofil S.A. [Partner Konsorcjum] w ramach Części 1 ww. postępowania o wartości 186,4 mln zł netto, co stanowi 229,3 mln zł brutto, uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert [cena - waga 100%]. Dodatkowo zgodnie z otrzymaną informacją również oferta złożona przez Konsorcjum w ramach Części 2 ww. postępowania o wartości 54,0 mln zł netto, co stanowi 66,4 mln zł brutto, uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert [cena - waga 100%]. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zakres prac oraz udział Emitenta w wynagrodzeniu Konsorcjum w związku z ww. postępowaniem w dalszym ciągu pozostaje w toku uzgodnień. Warunkiem zawarcia pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym umowy w ramach ww. postępowania jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa powyżej. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z tym postępowaniem Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEBZQLnX