Trwa ładowanie...
bEEtyTUB
Notowania
TORPOL: strona spółki
23.07.2021, 18:03

TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (Inwestor) dokonał wyboru oferty złożonej przez Emitenta w przetargu nieograniczonym pn.: Zadanie 1 (ZIM) + Zadanie 2 (ŁSI) - „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul.Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” (Inwestycja) jako najkorzystniejszej.
Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 50%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 10%) oraz wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne (waga 40%).Termin realizacji Inwestycji został określony na 31.05.2023 r. Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto) w tym cena za realizację zakresu podstawowego 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto) cena za realizację prawa opcji ok. 3,2 mln zł brutto (tj. ok. 2,6 mln zł netto). Deklarowany termin gwarancji rękojm i w ramach kryterium oceny ofert to 72 miesiące (wartość maksymalna). W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEEtyTVj