Trwa ładowanie...
bEDEWirV
Notowania
GEOTRANS: strona spółki
26.07.2021, 14:38

GTS Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotami z branży gospodarki odpadami. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 2.295.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEDEWisD