Trwa ładowanie...
bEBZNXyt
Notowania
FERRUM: strona spółki
29.07.2021, 11:44

FER Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 29 lipca 2021 r. kolejnego zamówienia o wartości ok. 1,6 mln EUR netto na dostawy przez Emitenta rur stalowych czarnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR [LOGSTOR], szacunkowa wartość zamówień od dnia, w którym Emitent przekazał poprzedni raport bieżący nr 46/2020 dotyczący obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a LOGSTOR wyniosła równowartość ok. 64,9 mln zł netto.
Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie na dostawy rur stalowych czarnych na rzecz LOGSTOR Polska [Odbiorca], potwierdzone do realizacji dnia 29 czerwca 2021 r. o wartości ok. 6,1 mln zł netto z terminem realizacji do grudnia 2021 r. W przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań wynikających z realizacji ww. zlecenia, w tym za opóźnienia w dostawach lub dostawy wadliwych produktów, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 1,0 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości danej dostawy. W przypadku naruszenia postanowień realizacji zamówienia ze strony Emitenta, Odbiorca będzie uprawniony do anulowania zamówienia, jak również w przypadku gdy pomimo wezwania ze strony Odbiorcy takie zamówienie nie będzie zrealizowane w ustalonym terminie, Odbiorca będzie uprawniony do anulowania wszystkich potwierdzonych, ale jeszcze nie zrealizowanych zamówień. Pozostałe warunki zamówień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Inne komunikaty

bEBZNXzb