Trwa ładowanie...
bEBZMTCJ
Notowania

ASE Zawarcie umowy kredytowej

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Polską Kasą Opieki S.A. („Bank”) została zawarta umowa kredytu („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego do łącznej kwoty 13.000.000 Euro, który może być przeznaczony na refinansowanie lub finansowanie wydatków związanych z realizacją umów z klientami, refinansowanie i finansowanie nabycia udziałów, akcji lub przedsiębiorstw oraz finansowanie udzielania pożyczek podmiotom zależnym związanych z nabyciem udziałów, akcji lub przedsiębiorstw. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą odsetki według wskaźnika EURIBOR 3M powiększone o marżę banku ustaloną w oparciu o stawki rynkowe. Okres dostępności ww. kredytu określono na 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. Okres spłaty ww. kredytu określono na 60 miesięcy od dnia od zakończenia okresu dostępności. Spłaty będą następowały w ratach kwartalnych. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią w szczególności: poręczenia udzielone przez wybrane spółki zależne, notarialne oświadczenia złożone przez poręczycieli o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwo dla banku do rachunków bankowych Spółki oraz zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bEBZMTDr