Trwa ładowanie...
Notowania
SEKO: strona spółki
30.07.2021, 14:09

SEK Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminy wypłaty dywidendy, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.261.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), tj. 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, t.j. 6 650 000 sztuk. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 10 sierpnia 2021 r., - terminy wypłaty dywidendy na 18 sierpnia 2021 r.

Inne komunikaty