Trwa ładowanie...
bEKOnuPV
Notowania

PRF Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd PragmaGO S.A. (”Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 03 sierpnia 2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie:
I. uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2021 r., zmianie uległ § 11 ust. 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy określonych poniżej, przy czym tak długo jak Spółka będzie spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie, Rada Nadzorcza składać się będzie co najmniej z pięciu członków.” O podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 r. uchwały nr 3 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2021 z dnia 20 maja 2021 r. II. uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2021 r., zmianie uległ § 2 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 2) PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 3) PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; 4) PKD – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 5) PKD – 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; 6) PKD – 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 7) PKD – 77 Wynajem i dzierżawa; 8) PKD – 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; 9) PKD – 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; 10) PKD – 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa; 11) PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.” O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2021 r. uchwały nr 29 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 23 czerwca 2021r. Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Inne komunikaty

bEKOnuQD