Trwa ładowanie...
bEUtEWzV
Notowania
IFIRMA: strona spółki
4.08.2021, 16:44

IFI Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2021

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w uchwale nr 10/2021 podjętej 04.04.2021 pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu nr 1/08/2021 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy) na akcję.
Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 26.08.2021, zaś termin wypłaty zaliczki na 2.09.2021. Wypłata ta dotyczy II kwartału 2021. Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 640 000 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy). Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2020, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Łączna kwota zaliczek za I półrocze 2021 wynosi 17 gr i stanowi 69% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 70% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: Art. 349 ust. 4 KSH - ogłoszenie o wypłacie zaliczki na dywidendę Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEUtEWAD