Trwa ładowanie...
bEKNAdRx
Notowania
PEKABEX: strona spółki
4.08.2021, 18:20

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) powzięła informację o podpisaniu przez Azurite Poland Propco V Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uprzednio podpisanej przez Spółkę umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: wykonanie w systemie „pod klucz” budynku magazynowego w Raciborzu wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót/dostaw: 22.07.2021 Termin zakończenia robót/dostaw: 28.02.2022 Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 5 lat Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót, przy czym najdłuższy okres wynosi 5 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 10% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEKNAdSf