Trwa ładowanie...
bEKNERyt
Notowania
CNT: strona spółki
6.08.2021, 14:45

CNT Informacja o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu informuje, że spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła 06 sierpnia 2021 roku ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży w związku z realizacją inwestycji „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie, której przedmiotem jest zobowiązanie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 316/28 wraz z w będącym obecnie w realizacji budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o numerze projektowym B6 przy ul. Wrocławskiej 53J z elementami małej architektury, urządzonymi terenami zielonymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości infrastrukturalnych za łączną kwotę 56.385.800,00 zł.
Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie do 31 marca 2022 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zawarcia umowy przyrzeczonej na zasadach opisanych w umowie przedwstępnej po spełnieniu lub zrzeczeniu się przez Kupującego warunków zawieszających: ukończenia wszystkich robót wolnych od wad istotnych, potwierdzonego protokolarnie przez Sprzedającego, Kupującego oraz Generalnego Wykonawcę, sporządzenia zaświadczenia pomiarów, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, uzyskania zgody Generalnego Wykonawcy na przeniesienie na Kupującego gwarancji jakości robót budowlanych, uzyskania zgody wystawcy gwarancji bankowej zabezpieczającej gwarancję jakości robót budowlanych na przeniesienie jej na Kupującego, sporządzenia przez Generalnego Wykonawcę i przekazanie Sprzedającemu dokumentacji powykonawczej Budynku. Umowa zawiera adekwatne dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zabezpieczeń, zapewnień i oświadczeń Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron. Kupujący zastrzegł poufność danych Kupującego ze względu na regulacje wiążące podmiot dominujący nad Kupującym.

Inne komunikaty

bEKNERzb