Trwa ładowanie...
bEKOjngB
Notowania
CNT: strona spółki
6.08.2021, 15:58

CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 06.08.2021 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 09.07.2021 r. do 06.08.2021 r. wyniosła 35 866,5 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 10.07.2021 r. do 31.12.2022 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 14.07.2021 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 4 803,2 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 15.07.2021 r. do 31.12.2021 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną. Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Inne komunikaty

bEKOjnhj