Trwa ładowanie...
bEKhSQEl
Notowania
11BIT: strona spółki
11.08.2021, 15:16

11B Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 1 710 akcji serii G

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz komunikatu bieżącego nr 22/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 11 sierpnia 2021 roku z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., w dniu 11 sierpnia 2021 roku zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1 710 (słownie: jeden tysiąc siedemset dziesięć) sztuk akcji serii G 11 bit studios S.A., objętych w ramach publicznej oferty na łączną kwotę 176 779,80 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy, siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 80/100). Wymienione akcje z dniem 11 sierpnia 2021 roku zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Jednocześnie Spółka informuje, że od dnia 11 sierpnia 2021 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 236.542,1 PLN (dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote, 10/100) i dzieli się na 2 365 421 akcje o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) każda.

Inne komunikaty

bEKhSQET