Trwa ładowanie...
bEShoAxx
Notowania
SURFLAND: strona spółki
13.08.2021, 15:40

SSK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, o numerze NIP 8951592263, REGON 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 4.927.366,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu (50-556), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie, 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o., 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty

bEShoAyf