Trwa ładowanie...
bELBydNh
Notowania
POZBUD: strona spółki
13.08.2021, 18:13

POZ Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do Zarządu.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z rezygnacją pana Andrzeja Raubo z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 13 sierpnia 2021 roku, działając w trybie art. 383 §1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 lit h) Statutu Spółki delegowała Członka Rady Nadzorczej - pana Marcina Raubo do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) - na okres 3 miesięcy.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Marcin Raubo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółek z Grupy Kapitałowej POZBUD, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy pana Marcina Raubo zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Tym samym po ostatnich zmianach w organach Spółki: 1) w skład Zarządu wchodzą: pan Łukasz Fojt – Prezes Zarządu, pan Marcin Raubo oddelegowany czasowo do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu), pan Michał Ulatowski – Wiceprezes Zarządu; 2) w skład Rady Nadzorczej wchodzą: pan Andrzej Raubo, pan Dominik Hunek; pan Wojciech Prentki, pan Jacek Tucharz, pan Marcin Raubo. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bELBydNP