Trwa ładowanie...
Notowania

EXC Oświadczenie zarządu Excellence SA

Zarząd Excellence S.A. z siedzibą w Lipie 20A gm. Stryków (95-010), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000427300, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7331312783, REGON: 100159950, kapitał zakładowy: 15 773 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), dalej: „Spółka”, w związku z pojawieniem się na łamach forum Bankier.pl, administrowanego przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wątku wraz z komentarzami insynuującymi rzekome zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz doprowadzenie do manipulacji kursem akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Spółki, niniejszym oświadcza, że Komisja Nadzoru Finansowego nie zawiesiła obrotu instrumentami finansowymi Spółki oraz, że organy ścigania nie prowadzą postępowania karnego przeciwko Panu Marcinowi Ciecierskiemu oraz Panu Dariuszowi Polinceuszowi.
Jednocześnie Spółka zapewnia Akcjonariuszy, że podejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności, mające na celu ochronę zaufania i dobrego imienia Spółki.

Inne komunikaty