Trwa ładowanie...
bEKOpSGd
Notowania
PEKABEX: strona spółki
20.08.2021, 16:17

PBX Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 20.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 20.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 20.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 10.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 20.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 20.000.000,00 zł Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki Termin zakończenia okresu finansowania: 31.07.2023 r. Zabezpieczenia spłaty należności: • Gwarancja płynnościowa BGK w wysokości 16.000.000,00 PLN, tj. w wysokości stanowiącej 80,00 % kwoty MultiLinii, • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, • oświadczenie o poddaniu się egzekucji W przypadku, gdy w ramach Multilinii będą wydawane gwarancje o terminie dłuższym, niż okres dostępności Multilinii, konieczne będzie dostarczenie zabezpieczeń dla ww. gwarancji przekraczających termin obowiązywania Multilinii tj.: • kaucji w wysokości 15 % kwoty udzielonych wszystkich gwarancji z okresem ważności przekraczającym dzień spłaty kredytu (zabezpieczenie przyszłe), lub • hipoteki na nieruchomości o wartości min. 100% kwoty udzielonych gwarancji z okresem ważności przekraczającym dzień spłaty kredytu (zabezpieczenie przyszłe), Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Inne komunikaty

bEKOpSGL