Trwa ładowanie...
Notowania

MIL Dokonanie przez Sąd rejestracji zmiany Statutu Banku Millennium S.A.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Banku, uchwalonej stosownie do § 1 pkt 2/-4/ uchwały nr 44 („Uchwała”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 24 marca 2021 r. Treść Uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 12/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Postępowanie dotyczące zmiany Statutu wynikającej z § 1 pkt 1/ Uchwały jest w toku.
Zarejestrowana zmiana polega na: 1/ w § 8 ust. 1, po punkcie 3/, zastąpieniu kropki przecinkiem i dodaniu punktu 4/ o brzmieniu: „4/ podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”; 2/ w § 15: - w ust. 1, po zdaniu pierwszym, dodaniu zdania: „W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, - w ust. 3, nadaniu zdaniu pierwszemu brzmienia: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”, - skreśleniu ustępu 4; 3/ dodaniu w § 21 ust. 5, po zdaniu drugim, zdania o brzmieniu: „Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.” Podstawa prawna: Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Inne komunikaty