Trwa ładowanie...
bEJlbcmt
Notowania
TAURONPE: strona spółki
26.08.2021, 19:04

TPE Istotne zdarzenie o charakterze niepieniężnym wpływające na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2021 r.

TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 26 sierpnia 2021 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r.
Analizy, o których mowa powyżej, wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie Wytwarzanie oraz Wydobycie, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki: - wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający z zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy, - zmiana miksu energetycznego w Polsce w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych powodująca obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w szczególności w elektrowniach węglowych, - prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie średnio- i długoterminowej będący skutkiem wzrostu kosztów zmiennych produkcji w źródłach konwencjonalnych wynikający głównie ze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych źródeł opalanych gazem ziemnym, - zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł. W konsekwencji Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 944 mln zł. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. w wysokości 748 mln zł. W konsekwencji Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto o 748 mln zł. Ujęcie powyższych odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe). Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I półrocze 2021 r.

Inne komunikaty

bEJlbcnb