Trwa ładowanie...
bELAPAvF
Notowania
PGE: strona spółki
30.08.2021, 17:19

PGE Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I półrocze 2021 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 r.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,6 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,1 PJ. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2021 r. wyniósł około 5 229 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 024 mln zł, EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 715 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 382 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 706 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 382 mln zł, EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 24 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 2 247 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło około 5 948 mln zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2021 r. wyniosła 254,3 PLN/MWh. Obecnie w PGE trwają testy na utratę wartości aktywów (o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2021), których rezultat może mieć potencjalnie istotny wpływ na poziom wyniku netto. W związku z powyższym, informacja odnośnie do szacowanego poziomu wyniku netto zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z wynikami testów. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe są nadal w trakcie przygotowywania i są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r. nastąpi 28 września 2021 r.

Inne komunikaty

bELAPAwn