Trwa ładowanie...
bEJvHxJx
Notowania
IMPERA: strona spółki
31.08.2021, 17:17

IMP ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) informuje, że w dniu 31.08.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Sławomira Jarosz, który stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy poinformował o zmianie posiadanego udziału poprzez przekroczenie progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana udziału spowodowana została nabyciem przez Pana Sławomira Jarosz 470.000 akcji Spółki w dniu 26 sierpnia 2021 r., w drodze transakcji pakietowej. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją Pan Sławomir Jarosz nie posiadał akcji Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Pan Sławomir Jarosz posiada 470.000 akcji Spółki stanowiących 6,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 470.000 głosów, co stanowi 6,00% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 470.000 głosów, co stanowi 6,00% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bEJvHxKf