Trwa ładowanie...
bEKVJNcl
Notowania

PRT Korekta raportu bieżącego nr 21/2021 „Powołanie Członka Zarządu”.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z 30 sierpnia 2021 r., dokonuje korekty zidentyfikowanego w ww. raporcie błędu polegającego na podaniu, że nowo powołany Członek Zarządu Emitenta, Pan Kamil Gajdziński, nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Pan Kamil Gajdziński prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi wspomagające sprawozdawczość finansową. Wskazana wyżej działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Emitent przekazuje poniżej treść raportu 21/2021 po korekcie: „Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Kamila Gajdzińskiego w skład Zarządu Spółki na funkcję Członka Zarządu z dniem 1 września 2021 r. ze skutkiem na początek tego dnia. Pan Kamil Gajdziński wykonuje poza Spółką działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wspomagających sprawozdawczość finansową, która jednak zgodnie z oświadczeniem Pana Kamila Gajdzińskiego nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pan Kamil Gajdziński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Pan Kamil Gajdziński dołączył do Grupy Protektor w marcu 2020 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za obszar finansów i controllingu. W latach 2019-2020 związany był z Grupą CCC, gdzie zajmował stanowisko Managera ds. Controllingu Produkcji. Między 2015 a 2019 pełnił funkcję Kierownika Działu Controllingu w Grupie Gino Rossi, gdzie odpowiadał między innymi za proces budżetowania oraz za controlling produkcji. W latach 2013-2015, pracując na stanowisku Koordynatora Działu Controllingu Finansowego w firmie Matras S.A., Pan Kamil Gajdziński uczestniczył w procesie restrukturyzacji i sprzedaży spółki, a wcześniej, między 2008 a 2013, zajmował stanowiska od Specjalisty do Lidera Działu Controllingu w firmie Komex S.A. (sieć sklepów 5-10-15). Pan Kamil Gajdziński ukończył studia magisterskie na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku rachunkowość i analiza finansowa. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

Inne komunikaty

bEKVJNcT