Trwa ładowanie...
bEIDpPpN
Notowania

TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.

TAURON Polska Energia S.A. ( „Emitent”) przekazuje wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”, „Grupa”) za I półrocze 2021 r. i II kwartał 2021 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) I półrocze 2021 r. Przychody ze sprzedaży: 11 866 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 919 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 519 mln zł - EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 167 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 008 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 237 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: (45) mln zł EBIT (zysk operacyjny): 731 mln zł Zysk brutto: 597 mln zł Zysk netto: 382 mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 287 mln zł Dług netto na 30 czerwca 2021 r.: 9 733 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2021 r.: 2,06x (b) II kwartał 2021 r. Przychody ze sprzedaży: 5 422 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 183 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Dystrybucja: 777 mln zł - EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł - EBITDA segmentu Wytwarzanie: 322 mln zł - EBITDA segmentu Sprzedaż: 2 mln zł - EBITDA segmentu Wydobycie: (32) mln zł EBIT (strata operacyjna): (482) mln zł Strata brutto: (501) mln zł Strata netto: (469) mln zł Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 648 mln zł Wybrane szacunkowe dane operacyjne za: (a) I półrocze 2021 r. Dystrybucja energii elektrycznej: 26,76 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,94 TWh Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,73 TWh, w tym z OZE: 0,89 TWh Produkcja ciepła: 7,22 PJ Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 16,63 TWh Produkcja węgla handlowego 2,70 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 2,35 mln ton (b) II kwartał 2021 r. Dystrybucja energii elektrycznej: 12,97 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,58 TWh Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,51 TWh, w tym z OZE: 0,40 TWh Produkcja ciepła: 2,07 PJ Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,86 TWh Produkcja węgla handlowego: 1,26 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 1,11 mln ton Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2021 r.: a) utworzenie w II kwartale 2021 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego brutto Grupy o 1 123 mln zł (brak wpływu na EBITDA). O wynikach analiz przeprowadzonych w ramach testów na utratę wartości aktywów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2021 z 26 sierpnia 2021 r., b) ujęcie w II kwartale 2021 r. przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych głównie od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2021 r. o 122 mln zł (brak wpływu na EBITDA). Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 15 września 2021 r.

Inne komunikaty

bEIDpPqv