Trwa ładowanie...
bELhYHQR
Notowania
IALBGR: strona spółki
1.09.2021, 19:02

STS Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 opublikowanego w dniu 27 stycznia 2021 r. („Raport nr 4/2021”), Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że podjął działania zmierzające do wyjaśnienia dokonanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego deklaratoryjnej zmiany struktury właścicielskiej Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Satis GPS”).
Po kwerendzie akt rejestrowych Satis GPS Zarząd Emitenta powziął informację o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestrowego Sądowego dalszych (tj. innych aniżeli opisanych w Raporcie nr 4/2021) deklaratoryjnych zmian struktury udziałowej Satis GPS, tj. poprzez: (i) wykreślenie z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS danych spółki Holding Inwestycyjny Akesto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Akesto”), jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, w tym 500 udziałów Satis GPS o łącznej wartości nominalnej 25.000 zł należących do spółki zależnej Emitenta, tj. Software Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Software Services”) oraz (ii) wpisanie w rubryce dotyczącej wspólników Satis GPS danych Daniela Kaczmarka, jako wspólnika rzekomo uprawnionego do 1.000 udziałów Satis GPS, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego Satis GPS. W opinii Zarządu Emitenta ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych w zakresie struktury udziałowej Satis GPS (zarówno te, o których mowa w Raporcie nr 4/2021, jak i w niniejszym raporcie) pozbawione są podstaw zarówno faktycznych, jak i prawnych i tym samym nie odzwierciedlają rzeczywistej struktury właścicielskiej Satis GPS. Znamienną okolicznością, uzasadniającą wyrażoną przez Zarząd Emitenta powyżej ocenę jest fakt, że w sądzie rejestrowym właściwym dla Satis GPS wraz z wnioskami o wpis zmiany danych w zakresie wspólników tej spółki nie zostały przedłożone jakiekolwiek dokumenty prawotwórcze stanowiące materialnoprawną podstawę rzekomej utraty statusu wspólnika Satis GPS po stronie Software Services żądania, jak również wykreślenia z rubryki dotyczącej danych wspólników Satis GPS spółki Software Services, co z kolei może oznaczać, że w rzeczywistości nie zostały przedsięwzięte jakiekolwiek ważne i skuteczne czynności prawne mogące stanowić podstawę zmian w dotychczasowym składzie wspólników Satis GPS poprzez wykreślenie Software Services z rubryki dotyczącej wspólników Satis GPS. Mając na uwadze powyższe Software Services: (i) wystosowała do Satis GPS wezwanie w trybie art. 188 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych do udostępnienia księgi udziałów Satis GPS i udzielenia informacji w trybie art. 212 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych; oraz (ii) wystosowała do sądu rejestrowego właściwego dla Satis GPS, tj. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadomienie o wykreśleniu danych rzeczywistego wspólnika Satis GPS (tj. Software Services) bez podstawy prawnej wraz z wnioskiem o wszczęcie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania przymuszającego wobec Satis GPS. Zarząd Emitenta zamierza podejmować dalsze działania celem rzetelnego wyjaśnienia sprawy, a wszelkie uzyskane informacje na ten temat przekaże w raportach bieżących.

Inne komunikaty

bELhYHRz