Trwa ładowanie...
bEJDjzyZ
Notowania
CCC: strona spółki
6.09.2021, 13:14

CCC Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), zwołane na dzień 6 września 2021 r., podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 10 września 2021 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.
Ogłoszenie przerwy w obradach motywowane jest tym, że kontynuowane są prace nad przygotowaniem dokumentów dotyczących emisji obligacji, o których mowa w projektach uchwał niniejszego NWZA, ogłoszonych w raporcie bieżącym nr 53/2021 z 10 sierpnia 2021 r. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, zostały przez NWZA podjęte, a ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd CCC S.A. informuje, iż podczas obrad NWZA nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz, że nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJDjzzH