Trwa ładowanie...
bEKhyChx
Notowania
CCC: strona spółki
6.09.2021, 20:13

CCC Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd CCC S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z dnia
6 września 2021 roku o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/NWZA/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, w sposób opisany poniżej: - § 6b ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „§ 6b 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 541.092 zł (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (b) nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (c) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (d) nie więcej niż 2.232.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”. - w §6b Statutu, po ust. 8 dodano ust. 9 o następującym brzmieniu: „§6b „9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Obligacji zamiennych Serii 1/2021 („Obligacje Zamienne Serii 1/2021”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/NWZA/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie (i) emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii 1/2021, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz (v) zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii 1/201, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii K wynikające z Obligacji Zamiennych Serii 1/2021 może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii 1/2021 określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych Serii 1/2021, jednakże nie później niż 31 grudnia 2027 r.”

Inne komunikaty

bEKhyCif