Trwa ładowanie...
bELpevrF
Notowania
SARE: strona spółki
9.09.2021, 10:53

DTR Zawiązanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Digitree Group

W nawiązaniu do raportu nr 02/2021 z dnia 26.01.2021 r. Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09.09.2021 r. w ramach Grupy Kapitałowej Digitree Group została zawiązana nowa spółka pod firmą Marketplaceme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Kapitał zakładowy Marketplaceme sp. z o.o. wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 500 (pięćset) udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do oddania 500 (pięciuset) głosów na Zgromadzeniu Wspólników tejże spółki. Marketplaceme sp. z o.o. została utworzona na czas nieograniczony celem realizacji usług w zakresie internacjonalizacji działalności Grupy Emitenta, która jest jednym z filarów Strategii na lata 2021-2023. Spółka będzie odpowiedzialna za koordynowanie obecności klientów na zagranicznych marketplace’ach, tj. platformach gromadzących w jednym miejscu dużą liczbę produktów, pochodzących od zróżnicowanych dostawców. O fakcie wpisania Marketplaceme sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy Zarząd Emitenta poinformuje niezwłocznie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bELpevsn