Trwa ładowanie...
bEKOINit
Notowania
OPENFIN: strona spółki
9.09.2021, 14:07

OPF OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 7 października 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 92 (3 piętro).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEKOINjb