Trwa ładowanie...
bEKODtDV
Notowania

PRF Zawarcie umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii A2

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (”Emitent), informuje, że w dniu 9 września 2021 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie (”Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii A2 emitowanych przez Emitenta w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji (”Obligacje serii A2″) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie (”Umowa Zastawu na Zbiorze”) oraz umowę zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego (”Umowa Zastawu na Rachunku”), celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z Obligacji serii A2.
Zastaw rejestrowy na zbiorze praw o zmiennym składzie, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Zbiorze, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 22.100.000 zł. W ramach Umowy Zastawu na Zbiorze Emitent zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego jako całości, ani też poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Umowa Zastawu na Zbiorze przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. Zastaw rejestrowy na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego rachunek bankowy Emitenta, zawierających w szczególności roszczenie o zapłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku łącznie z wszystkimi naliczonymi odsetkami, będący przedmiotem Umowy Zastawu na Rachunku, został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 22.100.000 zł. Umowa Zastawu na Rachunku przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu: w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu. Emitent informował o emisji Obligacji serii A2 raportem bieżącym nr 69/2021 z dnia 9 września 2021 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bEKODtED