Trwa ładowanie...
bEKBbjQR
Notowania
BEDZIN: strona spółki
14.09.2021, 13:56

BDZ Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2021 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu za I półrocze 2021 roku. Pierwotna data publikacji określona na dzień 17 września 2021 r. zostaje zmieniona na dzień 30 września 2021 roku.
Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) postanowił, że Emitent nie będzie przekazywał raportu za I półrocze 2021 roku w formie odrębnego skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bEKBbjRz