Trwa ładowanie...
bEEbTGuZ
Notowania
CWA: strona spółki
14.09.2021, 14:02

H4F Zmiana udziału w głosach

Zarząd Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dawniej Hub4Fintech S.A.; dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Zbisława Lasek, w sprawie przekroczenia – wraz z żoną Agatą Lasek - progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje treść komunikatu: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek jako stron porozumienia o którym mowa w art. 87 ust 4 pkt 1) Ustawy - o przekroczeniu łącznie progu 50% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Minutor Energia S.A. (dawniej Hub4Fintech S.A.; dalej: Spółka). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana przyznaniem Agacie Lasek oraz Zbisławowi Lasek na podstawie uchwały Zarządu Spółki w dniu 14 września 2021 r. łącznie 55 687 901 akcji serii C Spółki (odpowiednio Agacie Lasek 26 176 144 akcji serii C oraz Zbisławowi Lasek 29 511 757 akcji serii C), które to akcje zostały przyznane w wyniku połączenia Spółki z Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach w zamian za posiadane udziały w tej spółce oraz zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 września 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją Agata Lasek i Zbisław Lasek posiadali łącznie 384 777 akcji Spółki stanowiących 2,85% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 384 777 głosów, co stanowiło 2,85% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiadała 221 853 akcje stanowiące 1,64% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do wykonywania 221 853 głosów, co stanowiło 1,64% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiadał 162 924 akcje stanowiące 1,21% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do wykonywania 162 924 głosów, co stanowiło 1,21% ogólnej liczby głosów). 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie, w wyniku przyznania akcji serii C oraz ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Agata Lasek i Zbisław Lasek posiadają łącznie 56 072 678 akcji Spółki stanowiących 56,07% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 56 072 678 głosów, co stanowi 56,07% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiada 26 397 997 akcji stanowiących 26,40% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 26 397 997 głosów, co stanowi 26,40% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 29 674 681 akcji stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 29 674 681 głosów, co stanowi 29,67% ogólnej liczby głosów). 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56 072 678 głosów, co stanowi 56,07% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiada 26 397 997 głosów, co stanowi 26,40% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 29 674 681 głosów, co stanowi 29,67% ogólnej liczby głosów).”

Inne komunikaty

bEEbTGvH