Trwa ładowanie...
bEEbUmsB
Notowania
ENAP: strona spółki
14.09.2021, 14:44

ENP Zawarcie umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 14 września 2021 r. obustronnie podpisano z E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIN spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie (Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Energoaparaturę S.A. (Wykonawca) kompleksowych prac w formule „pod klucz” w przedmiocie budowy i oddania do eksploatacji GPO oraz linii kablowej 110 kV, w każdym przypadku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla realizacji inwestycji Zamawiającego polegającej na budowie trzech farm wiatrowych (Żnin/Damasławek, Żnin I, Żnin II).
Wartość umowy wynosi 11.800.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) netto. Prace Wykonawcy mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 30.08.2022 r., a odbiór końcowy ma nastąpić do dnia 28.04.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEEbUmtj