Trwa ładowanie...
bEEbTqwl
Notowania
ROPCZYCE: strona spółki
14.09.2021, 14:46

RPC Oddalenie zażalenia Spółki na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż powziął informację, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił zażalenie Spółki na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym poprzez wstrzymanie wykonania uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. O wytoczeniu powództwa i udzieleniu zabezpieczenia w ww. sprawie Spółka informowała w raportach bieżących nr 32/2021 oraz 36/2021.
Zarząd Emitenta informuje, że uzasadnienie ww. postanowienia nie zostało jeszcze sporządzone. O dalszym zdarzeniach w ww. sprawie Zarząd Emitenta będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEEbTqwT