Trwa ładowanie...
bEEbPWJN
Notowania
OEX: strona spółki
14.09.2021, 14:54

OEX Informacja o otrzymaniu protokołu z kontroli podatkowej oraz decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX E-Business Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta

Zarząd OEX S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2021 r. spółka zależna Emitenta OEX E-Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("OEX E-Business") otrzymała protokół z kontroli podatkowej („Protokół”) przeprowadzonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie („Urząd”) dotyczącej rzetelności rozliczeń podatku od towarów i usług („podatku VAT”) z tytułu wybranych transakcji handlowych dokonywanych przez tę spółkę w okresie od lipca do października 2019 r. Urząd zarzuca OEX E-Business m.in. niedochowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów w ramach powyższych transakcji oraz świadomy udział w nadużyciu podatkowym, w wyniku czego kwestionuje prawo spółki do odliczenia nadwyżki podatku naliczonego w podatku od towarów i usług za kontrolowany okres. Całkowita kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółki wynikająca z Protokołu, odpowiadająca kwocie kwestionowanych rozliczeń podatku VAT, odsetek i dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, wynosi 3.703.289 zł.
Spółka OEX E-Business otrzymała również w dniu 13 września 2021 r. decyzję Urzędu o dokonaniu zabezpieczenia na majątku OEX E-Business w związku z wyżej wskazaną kontrolą („Decyzja”), w wysokości 2.803.289 zł. Decyzja Urzędu wynika z rzekomych obaw dotyczących sytuacji finansowej OEX E-Business i potencjalnego – w ocenie Urzędu – braku możliwości wywiązania się przez tę spółkę ze zobowiązań podatkowych objętych kontrolą. Spółka w dniu 13 września 2021 r. złożyła do Urzędu wniosek o dobrowolne przyjęcie zabezpieczenia w powyższej wysokości i obecnie trwają ustalenia dotyczące jego formy. Zarząd spółki OEX E-Business nie zgadza się z zarzutami postawionymi przez Urząd w przekazanym spółce Protokole, jak również z podstawami wydanej Decyzji i zamierza skorzystać ze wszystkich dostępnych środków odwoławczych w obu sprawach, w tym poprzez wniesienie zastrzeżeń do Protokołu i zaskarżenie Decyzji. Treść Protokołu i Decyzji podlega obecnie wnikliwej analizie prowadzonej przez OEX E-Business oraz współpracujących ze spółką specjalistów z zakresu postępowań podatkowych. O ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach związanych z tematem niniejszego raportu Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

bEEbPWKv