Trwa ładowanie...
bEEbuwrV
Notowania
TESGAS: strona spółki
14.09.2021, 15:10

TSG Podpisanie umowy znaczącej z Polska Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Wykonawca), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w dniu 14 września 2021 r. w trybie obiegowym umowy, z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach (Zamawiający) na realizację zadania– budowa, dokonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów próbnych oraz oddanie do użytkowania stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w/c „Miłków” w m. Jędrzejów gm. Bodzechów o przepustowości Q=10.000 Nm3/h
O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym 16/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 8.582.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netto tj. 10.555.860,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: - z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie TRF, w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia, - z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 10% tej kwoty, - w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia netto, Zamawiającemu przysługują inne kary umowne związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności operacyjnych na kontrakcie w wysokościach powszechnie stosowanych na rynku budowlanym. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 527.793,00 (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złotych 00/100). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Inne komunikaty

bEEbuwsD