Trwa ładowanie...
bECLuEMl
Notowania

PFG Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 września 2021 r., pomiędzy spółką zależną Prefa Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu a spółką zależną Studio Developer II Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu doszło do zawarcia umowy znaczącej wartości, dotyczącej zlecenia Prefa Construction Sp. z o.o. realizacji usług w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji, którą Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza przeprowadzić na terenie nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Studio Developer II Sp. z o. o. Inwestycja realizowana jest na terenie Lubonia, przy ul. Armii Poznań. Zakres umowy obejmuje budowę budynku wielorodzinnego mieszkalno – usługowego oraz wewnętrznej instalacji gazu, parkingów, dróg wewnętrznych, oraz infrastruktury technicznej.
Wartość wynagrodzenia Prefa Construction Sp. z o.o. z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na łączną kwotę 4.950.196,18 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i 18/100) netto za realizację przewidzianych robót budowlanych oraz 54.000,00 zł netto za projekt wykonawczy, tj. łącznie 5.004.196,18 zł (słownie: pięć milionów cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i 18/100) netto. Umowa przewiduje dodatkowo możliwość zwiększenia wynagrodzenia w przypadku przeprowadzenia dodatkowych prac, niezbędnych dla skutecznego zakończenia inwestycji, natomiast ich ewentualny zakres, o ile wystąpi, nie powinien mieć istotnego znaczenia. Szczegółowe warunki zawartej umowy, w tym zakresie ewentualnych kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w branży standardów. Studio Developer II Sp. z o. o. to spółka, w której Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzi Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. O dokonaniu zakupu udziałów Studio Developer II Sp. z o.o. Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 27 maja 2021 r. pomiędzy Emitentem a Studio Developer II Sp. z o.o. istnieje umowa ramowa finasowania w łącznej kwocie do 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), przez kolejne 12 miesięcy od publikacji niniejszego raportu. Formą finansowania będą pożyczki, jakich Emitent udzieli na rzecz Studio Developer II Sp. z o.o na potrzeby realizowanych działań. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bECLuEMT