Trwa ładowanie...
bEClyEEl
Notowania
CWA: strona spółki
15.09.2021, 9:58

H4F Zmiana udziału w głosach

Zarząd Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dawniej Hub4Fintech S.A.; dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje treść komunikatu: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce Minutor Energia S.A. (dawniej: Hub4Fintech S.A.) z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”): 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana przyznaniem mi na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Minutor Energia S.A. w dniu 14 września 2021 r. 13.116.340 akcji serii C Spółki, które to akcje zostały przyznane w wyniku połączenia Spółki z Minutor Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach w zamian za posiadane udziały w tej spółce oraz zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 września 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed wskazaną transakcją posiadałem 950.000 akcji spółki Minutor Energia S.A. stanowiących 7,04% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 950.000 głosów, co stanowiło 7,04% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po wskazanej transakcji posiadam 14.066.340 akcji spółki Minutor Energia S.A. stanowiących 14,07% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 14.066.340 głosów, co stanowi 14,07% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 14.066.340 głosów, co stanowi 14,07% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEClyEET