Trwa ładowanie...
bEClrthh
Notowania
ERBUD: strona spółki
15.09.2021, 10:26

ERB Podpisanie znaczącej umowy na realizację budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie o wartości 69,8 mln zł.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:
1 Data zawarcia kontraktu: 15.09.2021 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawia 3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 69 844 647, 44 zł 4 Przedmiot kontraktu: Budowa budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie 5 Miejsce wykonywania kontraktu: Warszawa 6. Terminy realizacji 1. Rozpoczęcia Robót na placu budowy: najpóźniej w Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia Umowy 2. Zakończenie Robót: 24 miesięce od daty Rozpoczęcia Robót 7 Warunki płatności "Fakturowanie, jeden raz w miesiącu, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego, termin płatności do 30 dni. 8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 5% wartości brutto Umowy z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 1,5% wartości brutto Umowy z terninem obowiązywania od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego do 15 dni kalendarzowych po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania): a) Gwarancja i rękojmia podstawowa - 72 miesięce na wykonane roboty instalacyjno-montażowe b) Gwarancja i rękojmia najdłuższa - 12 lat na szczelność dachu" 11 Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto Umowy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-15
ERB Podpisanie znaczącej umowy na realizację budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie o wartości 69,8 mln zł.
86,20
-1,16
2021-09-13
ERB Podpisanie znaczącej umowy na budowę budynku Sądu Rejonowegow Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 1C o wartości 24,6 mln zł
83,40
+2,64
2021-09-08
ERB Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
82,80
+0,24
2021-09-02
ERB Korekta skróconego jednostkowego sprawozdani finansowego ERBUD S.A. sporząddzonego na dzień 30 czerwca 2021 r.
81,00
+4,94
2021-09-02
ERB PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
81,00
0,00
2021-08-26
ERB Emisja obligacji serii D
91,20
-1,75
2021-08-25
ERB Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021, opublikowanego w dniu 13 maja 2021 roku
91,00
+0,22
2021-08-23
ERB Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. na reazlizację Umowy dotyczącej budowy Centrum produkcyjno-magazynowo-budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi. Wartość kontraktu 31,83 mln zł netto.
89,80
+2,00
2021-08-18
ERB Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac budowlanych o wartości 5,16 mln zł Umowa dotyczy: Rozbiórki 5-ciu budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy. Na dzień podpisania umowy łączna wartość umów realizowanych przez Erbud Operations Sp. zo.o. dla Narodowego Instytutu Onkolog
92,00
-2,61
2021-08-12
ERB Podpisanie znaczęcej Umowy na roboty budowlane o wartości 83,1 mln zł netto na realizację III etapu inwestycji pod nazwą Port Popowice we Wrocławiu.
91,40
+1,31
bEClrthP