Trwa ładowanie...
bEDmBgdN
Notowania
PATENTUS: strona spółki
15.09.2021, 12:49

PAT Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.

Zarząd PATENTUS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14.09.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100); 2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100); 3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100); o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ZKS MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

Inne komunikaty

bEDmBgev