Trwa ładowanie...
bEDmCrYR
Notowania
KOGENERA: strona spółki
15.09.2021, 13:53

KGN Odmowa rejestracji zmiany Statutu Spółki

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Emitent”) informujemy, iż w dniu 13 września 2021 r. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu dotyczące nieuwzględnienia zgłoszenia zmiany statutu przyjętej na mocy uchwały numer 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. (Raport Bieżący 35/2020).
Zgodnie z uzasadnieniem podanym w postanowieniu: „Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zgłoszenie zmiany statutu nastąpiło w dniu 24 maja 2021 roku, czyli po upływie ustawowego terminu na zgłoszenie tej zmiany do Sądu Rejestrowego.” Jednocześnie Zarząd Emitenta planuje podjąć działania w celu wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały zgodnego z treścią uchwały 3/2020 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Inne komunikaty

bEDmCrZz