Trwa ładowanie...
bEDmEjRx
Notowania
CNT: strona spółki
15.09.2021, 15:16

CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 15.09.2021 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 07.09.2021 r. do 15.09.2021 r. wyniosła 38 431,2 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy przypadającym w okresie od 08.09.2021 r. do 31.12.2022 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 09.09.2021 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 13 826,7 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 10.09.2021 r. do 31.12.2022 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną. Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

Inne komunikaty

bEDmEjSf