Trwa ładowanie...
bEDQZKad
Notowania
SKOTAN: strona spółki
15.09.2021, 18:12

SKT Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Skotan S.A. („Spółka”) uchwały w sprawie emisji akcji serii D, Zarząd Spółki informuje że w dniu 15 września 2021 r. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, w związku z:
a) ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru nowo emitowanych 27.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda (Akcje Oferowane); b) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: do 27.000.000 Akcji Oferowanych, do 27.000.000 praw do Akcji Oferowanych oraz 27.000.000 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych.

Inne komunikaty

bEDQZKaL