Trwa ładowanie...
bEDRwgol
Notowania
PBKM: strona spółki
15.09.2021, 18:30

BKM Zmiana terminu wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 dotyczącego uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2021 r. otrzymał informację o powzięciu w tym samym dniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwały Nr 899/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta („Uchwała").
Zarząd GPW w Uchwale stwierdził, że na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanawia się wprowadzić z dniem 17 września 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 99.661 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje K”), pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPBKM000012”. Jednocześnie Zarząd GPW w Uchwale stwierdził, że traci moc § 2 Uchwały Nr 881/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 września 2021 r., zgodnie z którym Akcje K miały zostać wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 13 września 2021 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 września 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPBKM000012”. Tym samym uległ zmianie pierwotny termin wprowadzenia Akcji K do obrotu giełdowego (13 września 2021 r.) i zgodnie z Uchwałą Akcje K zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 17 września 2021 r. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przesunięcie terminu wprowadzenia Akcji K do obrotu giełdowego spowodowane było niezależnymi od Emitenta kwestiami technicznymi związanymi z zarejestrowaniem Akcji K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-24
BKM Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta
89,00
0,00
2021-09-21
BKM Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
84,60
+0,24
2021-09-20
BKM Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
88,00
0,00
2021-09-17
BKM Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
86,00
+2,33
2021-09-17
BKM Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
86,00
0,00
2021-09-15
BKM Zmiana terminu wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta
88,00
-2,27
2021-09-09
BKM Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta
87,20
0,00
2021-09-08
BKM Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację do 99.661 akcji serii K
85,00
+2,59
2021-09-07
BKM Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego
85,00
0,00
bEDRwgoT