Trwa ładowanie...
bEDRchQl
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
15.09.2021, 19:19

IST Otrzymanie oświadczenia o zamianie siedmiu obligacji serii C8 na akcje serii H

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2021 opublikowanego w dniu 7 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C8 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, oraz raportu bieżącego ESPI nr 34/2021 opublikowanego w dniu 19 maja 2021 r. w sprawie otrzymanych oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C7 oraz trzech obligacji serii C8 na akcje serii H, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 15 września 2021 r. otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C8 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie siedmiu obligacji serii C8 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z siedmiu obligacji serii C8 Obligatariusz obejmuje 402.298 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,87 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 350.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.
Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Inne komunikaty

bEDRchQT