Trwa ładowanie...
bEJNraRN
Notowania
BEDZIN: strona spółki
16.09.2021, 15:35

BDZ Informacja nt. wniesienia powództwa o stwierdzanie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 15 września 2021 r. do Spółki wpłynął pozew złożony przez akcjonariuszy Spółki :
VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, FAMILIAR S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu (Powód) o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku. I. Powód wniósł o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH1 następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.: 1) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok; 2) Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za 2020 rok; 3) Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres); 4) Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. II. Powód wniósł ewentualnie na wypadek nieuwzględnienia żądania opisanego w pkt. I petitum, o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.: 1) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin" S.A. za 2020 rok; 2) Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za 2020 rok; 3) Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres); 4) Uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin" S.A. III. Powód wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 KSH w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) KSH następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2021 r.: 1) Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. za rok 2020, oraz 2) Uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin" S. A. z wykonania obowiązków w roku 2020. Treść Uchwał została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2021. Spółka zleciła pełnomocnikom Spółki przygotowanie odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni od daty doręczenia pozwu.

Inne komunikaty

bEJNraSv