Trwa ładowanie...
bEJYoqZh
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
16.09.2021, 17:06

ALI Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za I półrocze 2021 r., tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS wyniósł 0 tys. zł., wobec: 668 tys. zł w I półroczu 2020 r., b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły 281 tys. zł., wobec: 3.589 tys. zł w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 92,17 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł minus 281 tys. zł., wobec minus 2.921 tys. zł w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 90,38 % d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł minus 599 tys. zł., wobec: minus 3.142 tys. zł w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 90,76 % II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS SA: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 30.139 tys. zł., wobec: 32.734 tys. zł., w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 7,93% b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniosły 22.866 tys. zł., wobec: 27.816 tys. zł., w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 17,80% c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej SA wyniósł 7.273 tys. zł, wobec: 4.918 tys. zł., w I półroczu 2020 r., co stanowi wzrost o 47,86 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 5.340 tys. zł, wobec: 4.116 tys. zł., w I półroczu 2020 r., co stanowi wzrost o 29,73% Na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2021 wpływ nadal ma brak rozstrzygnięcia wniosku z dnia 19 lutego 2020 roku o ponowne rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 000 000 zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ponadto obecna sytuacja panującą na GPW jak i na pozostałych rynkach finansowych ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza Grupa Kapitałowa co ma bezpośrednie przełożenie na przychody uzyskiwane z opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. To wpłynęło na wyniki końcowe oraz wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI w ramach Grupy Kapitałowej. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.

Inne komunikaty

bEJYoqZP