Trwa ładowanie...
bEKDlHat
Notowania
ATAL: strona spółki
16.09.2021, 17:26

1AT Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AY oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (dalej „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2021r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 240.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 19.03.2021r. o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 6/2021 ("Program Emisji").
Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.: - emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 240.000.000 PLN, - emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu na podstawie art. 1 ust 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 oraz na podstawie art. 33 pkt. 1 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2020, poz. 1208 ze zm.). Propozycje Nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, - obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020, poz.89 z późn.zm), - seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.09.2021r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii AY, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną Obligacje 2-letnie serii AY o wartości nominalnej do kwoty 120.000.000 PLN. Stopa procentowa została ustalona na poziomie stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,75% w stosunku rocznym. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Inne komunikaty

bEKDlHbb