Trwa ładowanie...
bEJeHJNN
Notowania
JUJUBEE: strona spółki
16.09.2021, 18:00

JJB Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Zarząd JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, informuje, że w dniu 16 września 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego w dniu 18 marca 2021 roku, określającego warunki realizacji Programu Motywacyjnego w latach 2021-2023 oraz w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego.
W ramach podjętych uchwał zmieniono dotychczasową treść § 1, § 6 i § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego JUJUBEE S.A. Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian został zaprezentowany poniżej: Dotychczasowa treść § 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego: „Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji spółki w okresie od 2021 r. do 2023 r. w 3 (trzech) kolejnych transzach w następujący sposób: a). Pierwsza transza w ciągu 60 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2020 r. b). Druga transza w ciągu 60 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2021 r. c). Trzecia transza w ciągu 60 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później jednak niż do dnia 1 września 2023 roku.” Obecna treść § 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego: „Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji spółki w okresie od 2021 r. do 2023 r. w 3 (trzech) kolejnych transzach w następujący sposób: a). Pierwsza transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2020 r. b). Druga transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2021 r. c). Trzecia transza w ciągu 160 dni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki sprawozdania finansowego za 2022 r., nie później jednak niż do dnia 1 września 2023 roku.” Dotychczasowa treść § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego: „Do objęcia przez członków Rady Nadzorczej przeznacza się łącznie 24.000 akcji, w tym: a) w ramach pierwszej transzy 8.000 (osiem tysięcy) akcji, b) w ramach drugiej transzy 8.000 (osiem tysięcy) akcji, c) w ramach trzeciej transzy 8.000 (osiem tysięcy) akcji. Zasady przyznania akcji członkom Rady Nadzorczej spółki wynikają bezpośrednio z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z dnia 2 września 2020 roku. Warunkiem uzyskania przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego jest uzyskanie przez danego członka absolutorium za ostatni rok obrotowy przed emisją akcji w ramach każdej z transz wymienionych w par. 1. niniejszego Regulaminu.” Obecna treść § 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego: „1. Listę członków Rady Nadzorczej Spółki uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, a następnie zatwierdza w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. Zasady przyznawania akcji członkom Rady Nadzorczej spółki wynikają bezpośrednio z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z dnia 2 września 2020 roku. 2. Każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przysługiwało prawo do objęcia nie więcej niż 1500 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, od momentu powołania w skład organu, a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie więcej niż 2000 akcji za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji, od momentu powołania w skład organu. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji przez pełen rok obrotowy będzie uprawniony do objęcia ilości akcji proporcjonalnej do długości zasiadania w organie. 3. Warunkiem uzyskania przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego jest uzyskanie przez danego członka absolutorium za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przed emisją akcji (w ramach danej transzy Programu Motywacyjnego).” Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego: 1. Do objęcia przez pozostałych uczestników programu - pracowników lub współpracowników spółki, których listę dla każdej z transz każdorazowo ustali Prezes Zarząd spółki, przeznacza się łącznie: a) nie więcej niż 77.000 akcji – w ramach pierwszej transzy, b) nie więcej niż 52.000 akcji – w ramach drugiej transzy, c) nie więcej niż pozostała dostępna liczba akcji z całkowitej liczby akcji przeznaczonych do wyemitowania – w ramach trzeciej transzy. 2. Ustala się limit akcji możliwych do objęcia przez jednego uczestnika Programu Motywacyjnego będącego pracownikiem lub współpracownikiem Jujubee S.A. na 5.000 (pięć tysięcy) akcji za każdy pełny rok stażu pracy lub współpracy ze spółką. Obecna treść § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego: „1. Do objęcia przez pozostałych uczestników programu - pracowników lub współpracowników spółki, których listę dla każdej z transz każdorazowo ustali Prezes Zarząd spółki, przeznacza się łącznie: a) nie więcej niż 62.000 akcji – w ramach pierwszej transzy, b) nie więcej niż 67.000 akcji – w ramach drugiej transzy, c) nie więcej niż pozostała dostępna liczba akcji z całkowitej liczby akcji przeznaczonych do wyemitowania – w ramach trzeciej transzy. 2. Ustala się limit akcji możliwych do objęcia przez jednego uczestnika Programu Motywacyjnego będącego pracownikiem lub współpracownikiem Jujubee S.A. na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji za każdy pełny rok stażu pracy lub współpracy ze spółką.”. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje aktualną treść Regulaminu Programu Motywacyjnego uwzględniającą powyższe zmiany.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJeHJOv