Trwa ładowanie...
bEKwlDcR
Notowania
RUBICON: strona spółki
17.09.2021, 17:42

NVG Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent"; „Spółka" ) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 17 września 2021 r. Spółka otrzymała Postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 13 września 2021 r. wnioskowanej przez Spółkę zmiany w Statucie Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 8 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu nowego art. 9.3 Statutu Spółki w brzmieniu: „9.3 Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2 626 145,50 PLN zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) do kwoty 6 127 674,00 (sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 26.261.455 zwykłych akcji, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 3; b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia; d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” Zarząd Spółki informuje, że tekst uchwały 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 18/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. Treść statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKwlDdz